Какво е абстрактно мислене и как да го развием

Със сигурност познавате хора, които намират нестандартни решения и са пълни с идеи? Тези характеристики са характерни за хора с развито визуално-абстрактно мислене. Това помага за решаване на практически и творчески проблеми. Специалистите твърдят, че кумулативните умения, придобити в детството, помагат винаги да се намират идеи и нестандартни решения. Разбирането на този вид мисловна дейност и намирането на начини за нейното развитие ще бъдат полезни в този документ.

Какво представлява абстрактното мислене и за какво се използва?

Какви са особеностите?

Определението за abstractio (лат. „Той отразява същността на понятието и е самостоятелна философска категория. Познавателната човешка дейност е да се изследват отделни обекти и светът с общи разсъждения, основани на конкретни факти. Той се основава на абстрактни понятия, което позволява да се правят заключения на базата на общи положения. Стимулира интереса и саморазвитието, любопитството, бързината на мислене. Това дава възможност да се включат в различни дейности, да се направят паралели и изводи от знанията и опита.

Способността да се абстрахираме от условностите и конкретността предполага:

 1. Мислено абстрахиране от детайлите с цел изолиране на основни и обичайни характеристики;

 2. способност за логическо обяснение на събитията с помощта на метафори и сравнения

 3. намиране на връзки между тях;

 4. Търсене на нови идеи/решения.

Когато се говори за креативни хора, често се използва фразата: „те мислят абстрактно“. Това е висока когнитивна интелигентност, основана на абстрактни понятия, преценка и изводи. При представянето на материала човек не се придържа към рационална система за обработка на информацията, а разчита на символи и визуални образи, без да описва детайлите. Липсата на конкретност означава, че казаното се разбира в контекста.

Разлика между видовете мислене

абстрактното помага да се абстрахираме от второстепенните неща и да се съсредоточим върху същественото. Всеки несъзнателно прибягва до този метод всеки ден и неведнъж. За какво си мислите, когато гледате небето? За състава на атмосферата от редуващи се слоеве газове или само думата „небе“ идва на ум? Мозъкът изчиства ненужните детайли чрез обобщение, не предава подробности, а дава обработена информация чрез обективиране, мислене за образи и обективиране.

Ако се сетим за израза „облаци“, се очертава сложна конструкция. В този случай мозъкът не само е използвал обобщение, но и е конкретизирал описанието на явлението. За него това е естествен процес, който не изисква енергия. За разлика от тях конкретното мислене е обусловено от логически съображения, оперира изключително с факти и изключва други версии.

Абстракции от висок порядък

Примерите с небето показват типично абстрахиране от познаването на маловажни свойства и фиксиране само на значими характеристики. Понятието има две припокриващи се значения: дефиниране на процеса и формиране на абстрактно понятие. Тя позволява смислено разглеждане на събитията от различни гледни точки, намиране на нестандартни решения и идеи. Шегите на Мечо Пух, когато се опитва да извади мед от хралупа на дърво, са илюстрация на.

Мисловна категория, свързана с формалната логика и математиката. Ако хората не можеха да мислят цялостно и да използват символични образи, нямаше да могат да създават шедьоври на изкуството или да измислят букви и цифри. Математическите изчисления стъпка по стъпка в ума са възможни само след игра с образи. Обобщаването и генерализирането на конкретни признаци се е превърнало в инструмент за предаване на конкретна описателна и цифрова информация.

Обобщават се не само обектите, но и самите абстракции. Те се използват във фундаменталните и точните науки за описание на сложни определения и закономерности. За да се обясни събитието/същността, се прибягва до аналогии и метафори.Не напразно АМ се свързва с вътрешния диалог и красноречието. Думи:

 1. Отразява субективни възприятия и значение;

 2. помагат за изграждането на логични разкази;

 3. Придайте на изображенията форма и действие.

От една проста абстракция до по-висша форма мозъкът преминава през няколко етапа и понякога обяснението е трудно за разбиране. Това е една от причините, поради които е трудно да се слушат лекции по философия.

Видове форми на съзнание

В психологията категориите се класифицират в 6 групи с произволни определения. В зависимост от целта се прави разграничение между съдържателна и формална форма. Първият включва изтъкване на конкретното чрез общото, както в примера с небето. Вторият е по-сложен и по-ясен, както в случая с облаците.Формално подчертава детайли в описанието, които не съществуват сами по себе си (цвят), и служи като основа за размисъл. Той включва:

 1. Идеализиращ поглед. Склонност към приспособяване на явленията и събитията към стандартите: „идеална фигура“, „безупречен стил“, „чист екологичен продукт“.

 2. Изолираща или аналитична, с отклоняване на вниманието от характеристиките и обективиране.

 3. Примитивно-чувствителен към отделяне на вторична информация.

 4. Конструиране за придаване на ясни контури и форми на абстрактни неща.

 5. Обобщаване, което ни позволява да съдим за даден обект/явление по неговите характеристики.

Отделно място заема абстракцията на действителната безкрайност, защото тя не може да бъде наблюдавана. Това е абстрактно понятие от спекулативен аргумент за създаване на цялостна картина, за да се обясни идеята за безкрайност и незавършеност на еволюцията.

За какво е AM?

Какво представлява абстрактното мислене и за какво се използва?

В изкуството съществува понятие „абстрактна живопис“. Темите са далеч от реалистичните изображения. С цветовете, формите, динамиката на обекта картините предизвикват емоции, усещане за завършеност на композицията. Сюжетите, театралните декори, игрите могат да бъдат абстрактни. Визуализацията и мисленето са необходими за дизайнерите, хората с други професии, които работят с обекти в пространството.

 1. Инженерът или архитектът първо визуализира обекта, а след това изготвя чертеж.

 2. Геофизикът ясно разбира процеса на образуване на земната кора.

 3. Неврохирургът използва визуализация, за да моделира етапите на операцията и да даде цялостна прогноза.

Никой не знае как точно изглеждат планетите. Въз основа на въображението на писателите, астрономическата и обобщената информация от космоса хората създават картини с истории. Не е нужно да докосвате леда, за да разберете колко е студен. Всеки опит е форма на абстрактна мисъл.

Инструменти за обучение

Умът разполага с маса информация, получена чрез мирис, допир, слух, тактилни усещания, изучаване на дисциплини. Мозъкът я обработва и съхранява като „файлове“ или клъстери, на които се базират абстракциите. Те помагат за концептуализирането на реалността въз основа на понятия, съждения и заключения.Използват се и други средства за придобиване на задълбочени познания по темата.

 1. Анализ. Това е условно разделяне на предмета на изучаване на части с локално изследване на компонентите.

 2. Синтезът е обратният процес, при който частите се интегрират в едно цяло, за да образуват картина.

 3. Систематизиране – приписване на понятия/свойства/атрибути на класове.

 4. Сравнителен или сравнителен анализ за откриване на разлики и прилики.

 5. Аналогията с прехвърлянето на свойства към сравнителен обект.

Форми на спекулативно мислене

Понятие

Вербализиран резултат от логически анализ в търсене на общи свойства и характеристики на сходни обекти. Те могат да се различават по предназначение, но принадлежат към една и съща група: дуплекс, вила, градска къща. Машините се предлагат в различни размери, но имат общи конструктивни характеристики. Когато понятията се припокриват, възниква контекстуална ситуация. Пример за припокриване на концептуални части: деца играят волейбол; деца играят футбол.

Съдебно решение

Това е вярно/невярно, просто/сложно твърдение за предмета и отношенията между характеристиките. За да се използва информацията за мислене и логически операции, е важно да бъде вярна. Определете разликата между „Птиците пеят“ и „Птиците пеят, защото става по-топло“. И двете фрази са верни, но втората е по-конкретна и подробна.

Извод

Начин на придобиване на знания въз основа на известни факти. Ако има две пропозиции, се използват силогизми. Например: машините са машини; машините се нуждаят от гориво, за да работят. Заключение: Всички автомобили се движат с гориво. Човек може да получи информация непряко, като прави индуктивни и дедуктивни изводи от предположения. Логическите структури имат ясна рамка, която изключва грешки и подпомага структурирането на информацията.

Отвличане на вниманието

Това е липса на връзка с обекта. Пример за Apple. „Плодът е на масата, но не аз съм го сложил там. Освен мен тук има още един човек. Така че това е неговата работа. Да правите заключения за действията на друг герой чрез прости разсъждения. В този случай ябълката е обект на внимание за получаване на абстрактна информация.

Обобщение

Позволява абстрахиране и не е необходимо да се концентрирате върху несъществени факти, когато придобивате нови знания. Няма значение кога и с коя ръка се поставя ябълката. Обобщаване на факти, за да се отхвърли несъществена информация в многоетапна задача, която няма смисъл в контекста.

Етапи на мислене

Децата постоянно се потапят във въображаем свят. Измислят си ролеви игри, говорят с играчки, измислят си истории в процеса на работа. Абстрактното мислене започва да се развива активно при бебетата още на тригодишна възраст, но първите опити се появяват, когато те започнат да възприемат визуални образи, да различават гласа на мама. Неврофизиолозите са открили, че мозъчните зони, отговорни за визуализацията и пространственото мислене, се активират на 4-месечна възраст и достигат своя връх на 15-годишна възраст.Психолозите разграничават три етапа:

 1. Директно. Мозъкът първоначално възприема конкретна информация. Бебетата реагират на бутилка с мляко, ярки играчки, мама.

 2. Фигуративен. Първите изображения стимулират въображението. Малкото дете се научава да събира, обобщава и обобщава информация.

 3. Резюме. На базата на собствените си идеи тя може да мисли по-широко, когато навлиза в следващия етап на развитие. Въз основа на хипотетично разсъждение и концептуално мислене конкретно-изобразителните възприятия създават свои собствени картини на света.

Как да развием процеса на мислене?

Какво представлява абстрактното мислене и за какво се използва?

Разработени са специални програми за развитие на визуално-пространственото мислене. Родителите могат сами да работят с децата си, като им предлагат упражнения с въображение и логика. В ранна възраст е достатъчно да се рисува, да се строят блокчета, да се играят образователни игри и да се измислят приказки. На тази възраст е важно да научите детето си да образува разширени изречения.Преди училище заедно:

 1. да решавате пъзели;

 2. Разгледайте оптичните илюзии;

 3. да импровизирате с ролеви игри;

 4. поставяне на домашни пиеси;

 5. Занимавайте детето си с изкуства и занаяти.

Играйте с думи. Развитието на ума се стимулира от метафори и сравнения. Предложете на детето да назове предметите по различен начин. Търсете асоциации, които засилват връзките между понятия и предмети, изграждайте дълги вериги: дом → топлина → семейство → радост → мама и татко.

Организиране на театър на сенките. Запалете лампа до стената и покажете фигурите в сянката, която хвърля. Помолете детето си да познае героите и да ги коментира. Изрежете контури на животни от хартия и предложете да потърсите познати герои. В училище развитата когнитивна интелигентност ще ви помогне да разбирате геометрията и науката и да мислите нестандартно.

Дейности за родители

Родителите могат да се обучават да разширяват своя умствен диапазон и креативност. Психическите техники могат да помогнат. Затворете очи и помислете за хората, с които сте говорили днес. Възпроизвеждане на детайли от облеклото, жестове и изражения на лицето. Представете си различни емоции и ги припишете на обекти. Решаване на логически задачи с нарастващо ниво на трудност и записване на ходовете. Така ще изключите случайностите и догадките.

Проверката на нивото на развитие на AM не е трудна. Съществуват редица психологически и интелектуални тестове: IQ на Айзенк – абстрактно-вербален тест, който оценява резултатите от разговор с човек. Бързината на мисловните процеси се проверява чрез решаване на логически задачи.

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: