5 техники за бързо броене за деца

Живеем заобиколени от числа и те се появяват в живота ни още от детството. Още преди да тръгнат на училище, децата се сблъскват с предизвикателството да се научат да събират и изваждат, като решават прости аритметични изрази. Усвояване на таблицата за умножение и преминаване към по-сложни математически задачи.

Ако едно дете е научено на техника за бързо умствено броене, тогава по-нататъшното обучение и много неща, свързани с необходимостта от решаване на проблемите на зрелостта, ще бъдат много по-ефективни за изпълнение.

5 техники за бързо броене за деца

Техники за смятане, основани на метода на Глен Доман

Техниката предполага да се научите да броите от най-ранна възраст. За възрастен човек думата „три“ ще се свърже мислено със съответното число; за дете е по-типично мисленето по същество. Той си представя в съзнанието си три точки, три праскови или сливи, но не и образа на самото число, което представлява „три. На тази основа Доман е изградил своя метод. Техниката позволява на малкото дете да учи с реален материал, а не с абстрактни елементи. Този метод позволява на детето да се научи да брои, без да брои. Да придобиете ясна представа за основите на математиката и да можете правилно да номерирате нещата на картинка.

Броенето по този начин се преподава с помощта на 100 карти с размери 27 на 27 см, на които са изобразени хаотично разположени червени точки, всяка с диаметър не повече от 2 см.

Методът има следната последователност:

 1. Обучението по този метод започва с въвеждането в съзнанието на детето на понятията „много“ и „малко“, последвано от разбиране на понятието „число“ и след това от вид „уравнения“.

 2. Когато детето достигне до физическо разбиране на понятието за числа, то започва да се учи да решава прости аритметични примери.

 3. Едва след това този метод предполага преподаване на графично обучение, т.е.е. абстрактни представяния на числа под формата на числа.

 4. Последната част от метода на Доман е преход към решаване на уравнения в „цифров формат“.

Например основните математически операции на този метод – събиране и изваждане – се представят с помощта на точки. Например при изваждане на 3 от 5, когато се обяви действието „пет минус три е равно на две“, на правилните карти се показват пет точки, знакът „минус“, три точки, знакът „равно“, две точки.

От друга страна, методът е много статичен, което отнема много време на децата да се упражняват да затвърждават наученото в съзнанието си. Умението, придобито само по този метод, не е достатъчно трайно.

Техники за смятане от А. Леушина.М.

Техниката включва поетапно развиване на уменията за броене у детето от 2 години нататък. Има общо шест стъпки:

 1. Децата се научават да разделят неопределено множество на отделни части и да ги обединяват в множество. Този ранен етап на обучение формира у детето представата за „много“ и „едно“.

 2. На 4-годишна възраст с помощта на тази техника децата се насърчават да съставят в съзнанието си, елемент по елемент, сравнение между наборите. На този етап се усвоява значението на думите „по-малко от“, „повече от“ и „колкото“.

 3. На 5-годишна възраст чрез преподаване на принципа на образуване на числата чрез сравняване на множества децата научават имената на числата и как те се изразяват графично. Техниката кара децата да разберат, че при броене последното число е резултатът.

 4. в детската градина детето се научава да познава състава на числата, които са съседни едно на друго в естествената редица, и връзката „повече от – по-малко от“ между две числа.

 5. В подготвителната група използването на тази техника ще позволи на детето да научи броенето в групи и по двойки. Децата развиват разбиране за числата като отношения.

 6. Начално училище – основни умения за работа с десетичната система.

Прилагането на тази техника позволява на детето да придобие бързи умения за смятане, като извършва прости аритметични действия в главата си още в началното училище.

Техники за научаване на броене от знанията и уменията за работа в ума за съставяне на число

Техниките на преподаване могат да започнат още в начална училищна възраст. Техниката включва методи, които позволяват на детето да запомни състава на числата чрез използване на таблици или чрез рецитиране.

Техниката предполага, че децата, които са усвоили и твърдо са формирали в съзнанието си ясна представа за състава на числата, по-ефективно извършват събиране и изваждане в ума. Например при решаването на израза „4 + 3“ дете, което добре помни състава на числата, ще запомни асоциацията, че числата 4 и 3 са свързани със състава на числото 7.Слабото място на техниката остава аспектът на запомняне, който може да причини трудности на децата с егоцентричен или по-просто казано творчески начин на мислене. Повече подробности за видовете мислене са дадени от A. Курпатов в книгата си.

Преподаване на броене чрез разделяне на основното умение на компоненти и практикуването им поотделно

Процесът на ментална аритметика е умение, подобно например на карането на велосипед, бързото четене или свиренето на китара. За да усвоите това умение, трябва да го разделите на съставните му части и да тренирате всеки елемент поотделно. Техниката е предназначена за използване от детска градина до начална училищна възраст.

Основният елемент и условие за бърза математическа грамотност е способността за перфектна работа с числата. За целта има редица упражнения, които чрез практикуване на този елемент ще помогнат на детето ви да научи. Упражненията са базови и трудността им трябва да се регулира от възрастния, който обучава детето, в зависимост от нивото и възрастта на обучаемия.

Упражнение „Назовете числата, които имат цифрата…“

Например – числата от 1 до 40, които съдържат цифрата 2. За тази задача детето ще трябва да визуализира всяко число в съзнанието си и да го назове. Ако сгреши, учителят назовава цифрата, а ученикът трябва да се върне назад и да си спомни къде се намира липсващата цифра. Възрастен трябва да даде задача с различни числа и в различни диапазони. Това упражнение тренира добре както способността за визуализиране на редица от числа за себе си, така и способността за работа с числа.

Упражнение „Направете прогресия в ума си“

Ако ученикът е в началното училище, прогресията ще включва събиране или изваждане. Възрастният дава начално число и стъпка на прогресия, например – „число 3, стъпка на прогресия 2, добавяне“ – и детето, започвайки от 3, добавя 2 към всеки следващ резултат. Ако това са примери за изваждане, кажете: „Числото 50, стъпка от прогресията 3, изваждане“ и тогава детето започва да изважда 3 в съзнанието си, като започва от 50 и се движи надолу. Това упражнение е чудесно за развиване на уменията за събиране и изваждане. За по-големите класове е също толкова полезно да се направи прогресия с умножение и деление, като се следва същият принцип.

Упражнение „Намерете число от… до…“

За това упражнение се използва таблица на Шулте за по-малки ученици. Тя изглежда по следния начин:

7

3

9

6

20

11

4

14

18

8

5

13

10

25

16

21

2

23

12

22

24

15

19

17

1

Детето трябва да разгледа числата върху него, например от 1 до 15. Въпреки привидната си лекота, това упражнение позволява ефективно да се тренира мозъкът за работа с числа и бързо да се визуализират те за себе си.

Упражнение за решаване на елементарни примери

Сериозна педагогическа грешка в днешно време е, че на децата не се дава достатъчно време да се упражняват в решаването на прости аритметични примери с едноцифрени числа, като например

 1. 2-1=

 2. 3+2=

 3. 4-1=

 4. 3-2=

Често в училище, след като прескочат основната база за броене в елементарната аритметика, в рамките на числото 10, те вече преминават към по-големи числа. Този пропуск трябва да бъде коригиран, като детето бъде провокирано да решава възможно най-много прости примери, за да постигне автоматизъм в този блок от умения за броене.

Важен момент в решаването на примери е да се работи върху грешки. Ако някой от примерите е бил решен неправилно при решаването на няколко десетки подобни примера, той трябва да бъде изписан и решен отделно. Това помага за по-бързото въвеждане на решението и броенето в режим „автоматично“.

За да упражните и затвърдите умението, можем да ви препоръчаме като ръководство за практикуване на тази техника „Тетрадката – симулатор“. Не умствена аритметика, едната за развиване на уменията за събиране и изваждане, а другата за умножение и деление, от Шамил Ахмадулин.

Техники за смятане, основани на менталната аритметика

5 бързи техники за смятане за деца

От една страна, прилагането на методите на менталната аритметика определено изненадва с резултатите си. Числеността се основава на използването на абакус. Всички техники за броене са съсредоточени около тях:

 1. Началната фаза се основава на факта, че детето се учи да събира и изважда, като движи пръстите на ръцете си;

 2. извършване на същите аритметични действия, но вече по памет, като си ги представяте.

Създателите на метода са използвали техниката за налагане на невронни връзки в мозъка на детето без връзка с действителната абстрактна логика на математиката, като са стеснили представата на детето за броене на предмети до абака. Ефектът е меко казано нелош – децата са в състояние да извършват сложни математически операции дори с шест цифри. Създателите на техниката твърдят, че методиката им се основава на развитието на логическото и образното мислене на децата.

Това обаче може да бъде поставено под въпрос. В допълнение към високата цена и голямата продължителност на програмата за ментална аритметика, някои деца установяват, че им липсва връзка между значението на числата и обектите от реалния свят. И ако елементарна грешка в три- или двуцифрено число е веднага очевидна за човек, който изучава математика с класически методи, то детето, което се учи чрез прилагане на ментална аритметика, може дори да не я забележи.

Ползите от автоматичното умствено смятане в „режим на калкулатор“ трябва да бъдат преценени, като се има предвид реалистичното разбиране за това какви и какви действия се извършват при тези операции и се свържат с обекти от реалния свят. В противен случай по-сложните раздели на математиката, основани на обекти с абстрактни величини, ще се превърнат в пречка за човек, който е усвоил менталната аритметика на ниво подсъзнателно вземане на решения.

Как да подходим към избора на техника за бързо преброяване

За децата, които са твърде малки, е по-добре да се започне с техниките на Доман и Леушина, които могат добре да се хармонизират и допълват взаимно, ако самият учител разбере същността на методите, използвани в тях.

По-големите деца трябва да бъдат обучавани на основни понятия, като се започне от традиционните методи за преподаване на техники за броене. Едва след като се уверите, че детето се е научило да свързва реални обекти с абстрактни понятия за числа в математиката и действия с тях, то може да опита да се справи с менталната аритметика. Отново трябва да се прецени разумността на това решение и дали то е необходимо за детето.

Тази статия е базирана на книгите: „Методът на Глен Доман за ранно развитие. От 0 до 4 години“, Leushina A. М. „Формиране на елементарни математически понятия“, Шамил Ахмадулин, „Тетрадка – симулатор. Не умствена аритметика, А. Курпатов „Троицата“. Бъди повече от себе си“ и материали от работата на учителите и образователната практика на персонала на сиропиталището „Солнышко“ в Република Казахстан.

Оценете статията
( Все още няма рейтинги )
Добавяне на коментари

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: